تاثیر افزایش مصرف منابع خاک در برنج کشت دوم

منابع کدام خاک زودتر تمام می شود: خاکی که یک بار کاشته می شود یا خاکی که دو بار کاشته می شود؟

 

اگر دو بار در سال ، در یک شالیزار ، برنج کاشته بشود، منابع خاک هم به پیروی از آن، بیشتر مصرف خواهند شد؛ اما تاثیر افزایش مصرف منابع خاک در برنج کشت دوم بر کشاورزی و محیط زیست چه خواهد بود ؟

 

ضعیف تر شدن زمین کشاورزی در دو بار کاشت سالیانه برنج

برنج کشت اول و برنج کشت دوم ، روی هم دیگر از منابع درونی خاک و مواد آن بیشتر استفاده می کنند ؛ بنابراین خاکی که دو بار در آن برنج کاشته می شود، با سرعت بیشتری دارد منابع خود را از دست می دهد.

دو بار کاشتن برنج در یک سال سبب می شود که زمین کشاورزی ، سال به سال و دهه به دهه ضعیف تر بشود؛ چرا که از منابع آن بیشتر استفاده می شود.

زمین کشاورزی نیز هم چون موجودات زنده دارای یک قدرت باروری مشخص می باشد و به کارگیری بیش از حد ظرفیت و توان آن ، هم او را ضعیف خواهد کرد و هم محصولی که در آن کاشته خواهد شد .

 

احتمال بر هم خوردن تعادل خاک در برنج کشت دوم

خاک زمین برنج برای بازیابی قدرت و توان خود ، بی تردید در طول سال ، چه در هنگام کشت اول و چه در هنگام کشت دوم ، نیازمند کود می باشد. حال اندیشه کنید که اگر شالی کار از کود شیمیایی استفاده کند، احتمال این که زمین اش نیاز بیشتری به کود شیمیایی داشته باشد، بیشتر از زمینی می باشد که در طول سال ، فقط یک بار در آن برنج کاشته می شود.

بنابراین دور از ذهن نیست که این کودهای شیمیایی ، تعادلِ مواد موجود درخاک را به هم بزند و سطح آلاینده های غیراستاندارد درون خاکی را افزایش بدهد؛ در این حالت برنج نیز احتمالا تاثیر خواهد پذیرفت و هم رنگ و هم جنس خاکی که در آن پا دارد، آلاینده ها را به درون خود جذب خواهد کرد .

 

ماندگاری آفت کش ها و سم ها در محیط زیست

ضعیف تر شدن خاک مزرعه برنج ، ضعیف ترشدن گیاه برنج را در پی خواهد داشت ؛ در این حالت، ساقه های برنج ممکن است که بر روی زمین خم بشوند و بخوابند و یا آن که مقاومت شان در برابر بیماری ها و آفت های گیاهی و جانوری پایین بیاید؛ در نتیجه این احتمال وجود دارد که مصرف سم و آفت کش بیشتر بشود.

حتی ممکن است حالتی وجود داشته باشد که برنج کشت دوم در آن فصل ، نیاز به سم نداشته باشد؛ ولی به دلیل کاهش توانایی خاک، در فصل بعدی، یعنی در کشت اول سال بعد و یا در نوبت های بعد ، نیاز بیشتر از اندازه ای به سم وجود داشته باشد . در  این حالت، آلودگی ای که شاید در برنج کشت قبلی وجود نداشت، در برنج کشت بعدی ممکن است که رسوخ و رسوب نماید و رخ بنمایاند.

به همین ترتیب این مساله می تواند به نوبت های بعدی برنج نیز سرایت کند و کلا نسل برنج هایی که در این گونه زمین ها کاشته می شود را دارای احتمال بیشتر و بالاتری از آلودگی قرار بدهد.

علت اصلی کاشت برنج دوم در استان مازندران علت اصلی کاشت برنج کشت دوم در استان مازندران

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.