هاشمی گیلان

برنج هاشمی گیلان اصلی ، یکی از پرکشت ترین برنج های شمال کشور به انتخاب کشاورزان است که در هر سال بسیاری از مناطق استان گیلان، زیر کشت این برنج می رود.

Showing all 4 results